Công văn Số: 323/CBLS/XD- TC ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=0B7...zhTMUt2dzhUS1E