Công văn Số: 42/QĐ-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

https://drive.google.com/open?id=0B7...2NKak9WS3E3T1E