Văn bản 1301/HD-SXD ngày 11/11/2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây Dựng:

http://www.mediafire.com/view/t8oprb...toanf1.com.pdf